Justiskvartalet, Lillestrøm

I den vedtatte detaljreguleringsplanen for Justiskvartalet i Lillestrøm, ønsker man å legge til rette for utvidelse av Romerike og Glåmdal tingrett og politiet, samt ny bebyggelse for forretning, kontor, offentlig/privat tjenesteyting og bevertning. Planen legger også til rette for attraktive og trygge uterom som kobler seg mot sentrum og Elveparken.

Reguleringen omfatter totalt 27.600 BTA over bakken og mulighet for å bygge 18.000 BTA nye næringsarealer. Dette innbefatter at eksisterende bygninger utvides, samt at 2 nye bygg etableres på dagens parkeringsplass.

«Justiskvartalet» er en ambisiøs bymessig utvidelse av sentrum i Lillestrøm, og denne reguleringsplanen er en viktig del av kommunens bestrebelser på å bli en mer «bymessig» og attraktiv by.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Elise Bratt-Aanensen
tlf. 930 90 959
[email protected]

Gardermoen Campus

Norges nye arena for helse- og teknologi- innovasjon.

Innovasjonspotensialet i norsk helseindustri er stort. Økt etterspørsel for mer brukersentrerte løsninger, koblet med ny velferdsteknologi, innebærer unike muligheter for innovasjon og samhandling. Frem til nå har denne fysiske plassen for økt samhandling mellom helse-Norges mange aktører manglet. Gardermoen Campus har som mål å skape nettopp denne arenaen.

LHL sykehuset (LHL og A-hus) og Helsehuset er godt etablert her. SBB har i tillegg til LHL sykehuset og helsehuset, en regulert tomt for utvikling av cirka 30.000 kvadratmeter tilgjengelig for videre utvikling av dette helseklusteret, rett ved siden av Gardermoen flyplass.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Elise Bratt-Aanensen
tlf. 930 90 959
[email protected]

Kunnskapsveien 55, Kjeller

I dag er det OsloMet som sitter i Kunnskapsveien 55, men de flytter ut av bygget 31.12.2024. SBB jobber nå med en konseptutredning for hva dette bygget kan bli videre. Vi ser på muligheten for at dette bygget skal være en arena der Norges fremste miljøer innen utdanning, forskning og innovasjon møtes. Et sted der kunnskapsdeling, samarbeid og innovasjoner på tvers danner rammen for utviklingen av fremtidens nye, grønne, teknologiske løsninger og miljøer i Norge og Norden. Under samme tak vil studenter, forskere, grundere, investorer og næringsliv teste ideer, samarbeide om løsninger og lære av hverandre.

Bedre samarbeid på tvers av bransjer vil styrke det grønne fagmiljøet i Norge. Green Tech Norway som er prosjektets arbeidstittel, vil tilrettelegge for alt dette. På denne måten vil vi være bedre rustet i konkurransen om å finne morgendagens gode grønne løsninger som verden trenger.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Elise Bratt-Aanensen
tlf. 930 90 959
[email protected]

Wilbergjordet 1, Fredrikstad

Dette er i dag en parkeringsplass og tilhører eksisterende eiendom eid av SBB. Eiendommen er regulert til næringsvirksomhet. Vi planlegger å legge opp til en fortetting innenfor eksisterende byggeområde. Eiendommen har flott eksponering ut mot hovedfartsåren mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Området innehar service og tjenester som dagligvare, blomster, apotek, dyrehospital m.m. Reguleringsplanen legger opp til sammenhengende støyskjerm for boligene i bakkant.

Vi vil utvikle et prosjekt med fokus på miljømessige kvaliteter som yter godt samspill med eksisterende bebyggelse.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Eiendomssjef:
Bent-Roar M. Ekse
tlf. 930 90 959
[email protected]

(Illustrasjoner – LPO Arkitekter)

Vogts gate 17, Moss

Fra 2024 vil Moss ligge en halv time unna Oslo – med tog. I gangavstand til den nye stasjonen åpnes det for å bygge 5000 nye boliger. Moss er en kompakt by med 35.000 innbyggere innenfor en avstand på tre kilometer fra den nye stasjonen. Dette tallet vil øke kraftig i takt med fortettingen. I tillegg ligger her den mest ferjetrafikkerte strekningen i Norge, Moss – Horten. Det jobbes nå med planene for omlegging av riksvei 19 i tunnel mellom havna og E6. Nye Moss stasjon flyttes 100-150 meter sørover og jernbanesporet legges i tunnel under byen slik at jernbanen ikke lengre blir en barriere mellom sentrum og sjøen. Dagens hovedfartsåre gjennom Vogts gate er videre planlagt som en miljøgate som igjen vil styrke vårt prosjekts sentrale beliggenhet inn mot sentrum.

Beskrivelse av prosjektet

I tilknytning til eksisterende bygningsmasse i Vogts gate 17 planlegges det for utvikling av tomten for kombinerte formål. Vi har planlagt å kunne utvide eksisterende bygningsmasse med nybygg og nye boliger på den sørlige delen av tomten som i dag er en parkeringstomt.

Planinitiativ skjer i løpet av høsten 2021.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Eiendomssjef:
Bent-Roar M. Ekse
tlf. 930 90 959
[email protected]

(Illustrasjoner – LPO Arkitekter)

Kvartal 256, Sarpsborg

SBB eier 3/4 deler av Kvartal 256. Kvartalet omfatter SBB sine eiendommer i Sandesundsveien 3A, 3B, 5-7, samt Kåre Berg Stiftelsen som eier Sandesundsveien 9

Eiendommen er blant de meste sentrale i Sarpsborg sentrum og ligger med kort avstand til gågata og til Sarpsborg kjøpesenter. Byens kollektivknutepunkt med Sarpsborg bussterminal ligger vis a vis våre eiendommer.

Kvartalet skal utvikles som et helhetlig bygrep som skal tilføre kvaliteter til byen gjennom å få flere arbeidsplasser og beboere til byen. Reguleringsarbeid er igangsatt.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Eiendomssjef:
Bent-Roar M. Ekse
tlf. 930 90 959
[email protected]

Julie Eges gate, Sandnes

Meget sentralt sentrumskvartal beliggende i hotell-, servering- og handelsområde i sentrum ved Sandnes tog og buss stasjon. Detaljregulering pågår for BRA 20 500 kvm kombinert bolig og næring, som forventes godkjent i løpet av 2021. Eksisterende bygningsmasse er utleid til mindre aktører på korte kontrakter. Det er god parkeringskapasitet ved en stor utendørs parkering.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Eiendomssjef:
Lars Kjetil Holdhus
tlf. 922 55 898
[email protected]