Justiskvartalet, Lillestrøm

I den vedtatte detaljreguleringsplanen for Justiskvartalet i Lillestrøm, ønsker man å legge til rette for utvidelse av Romerike og Glåmdal tingrett og politiet, samt ny bebyggelse for forretning, kontor, offentlig/privat tjenesteyting og bevertning. Planen legger også til rette for attraktive og trygge uterom som kobler seg mot sentrum og Elveparken.

Reguleringen omfatter totalt 27.600 BTA over bakken og mulighet for å bygge 18.000 BTA nye næringsarealer. Dette innbefatter at eksisterende bygninger utvides, samt at 2 nye bygg etableres på dagens parkeringsplass.

«Justiskvartalet» er en ambisiøs bymessig utvidelse av sentrum i Lillestrøm, og denne reguleringsplanen er en viktig del av kommunens bestrebelser på å bli en mer «bymessig» og attraktiv by.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Bent-Roar M. Ekse
tlf. 934 92 055
bentroar.ekse@sbbnorden.no

Gardermoen Campus

Norges nye arena for helse- og teknologi- innovasjon.

Innovasjonspotensialet i norsk helseindustri er stort. Økt etterspørsel for mer brukersentrerte løsninger, koblet med ny velferdsteknologi, innebærer unike muligheter for innovasjon og samhandling. Frem til nå har denne fysiske plassen for økt samhandling mellom helse-Norges mange aktører manglet. Gardermoen Campus har som mål å skape nettopp denne arenaen.

Cathinka Guldbergs Sykehus og Helsehuset er godt etablert her. Ved siden av disse byggene er det en ferdig regulert tomt for utvikling på cirka 30.000 kvadratmeter tilgjengelig for videre utvikling av dette helseklusteret, rett ved siden av Gardermoen flyplass.

https://www.lovisenbergrehabilitering.no/

http://www.gardermoencampus.no

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Bent-Roar M. Ekse
tlf. 934 92 055
bentroar.ekse@sbbnorden.no

Kunnskapsveien 55, Kjeller

I dag er det OsloMet som sitter i Kunnskapsveien 55. SBB har jobbet med en konseptutredning for hva dette bygget kan bli ved en større utvikling. Vi ser på muligheten for at dette bygget skal være en arena der Norges fremste miljøer innen utdanning, forskning og innovasjon møtes. Et sted der kunnskapsdeling, samarbeid og innovasjoner på tvers danner rammen for utviklingen av fremtidens nye, grønne, teknologiske løsninger og miljøer i Norge og Norden. Under samme tak vil studenter, forskere, grundere, investorer og næringsliv teste ideer, samarbeide om løsninger og lære av hverandre.

Bedre samarbeid på tvers av bransjer vil styrke det grønne fagmiljøet i Norge. Green Tech Norway som er prosjektets arbeidstittel, vil tilrettelegge for alt dette. På denne måten vil vi være bedre rustet i konkurransen om å finne morgendagens gode grønne løsninger som verden trenger.

SBB Samfunnsbygg forvalter dette bygget på vegne av PPI (Public Property Invest), les mer om dem her: Public Property Invest | Eiendommer med samfunnsnyttige funksjoner

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med:
Bent-Roar M. Ekse
tlf. 934 92 055
bentroar.ekse@sbbnorden.no

Wilbergjordet 1, Fredrikstad

Dette er i dag en parkeringsplass og tilhører eksisterende eiendom eid av SBB. Eiendommen er regulert til næringsvirksomhet. Vi planlegger å legge opp til en fortetting innenfor eksisterende byggeområde. Eiendommen har flott eksponering ut mot hovedfartsåren mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Området innehar service og tjenester som dagligvare, blomster, apotek, dyrehospital m.m. Reguleringsplanen legger opp til sammenhengende støyskjerm for boligene i bakkant.

Vi vil utvikle et prosjekt med fokus på miljømessige kvaliteter som yter godt samspill med eksisterende bebyggelse.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Eiendomssjef:
Bent-Roar M. Ekse
tlf. 930 90 959
bentroar.ekse@sbbnorden.no

(Illustrasjoner – LPO Arkitekter)

Kvartal 256, Sarpsborg

SBB eier 3/4 deler av Kvartal 256. Kvartalet omfatter SBB sine eiendommer i Sandesundsveien 3A, 3B, 5-7, samt Kåre Berg Stiftelsen som eier Sandesundsveien 9

Eiendommen er blant de meste sentrale i Sarpsborg sentrum og ligger med kort avstand til gågata og til Sarpsborg kjøpesenter. Byens kollektivknutepunkt med Sarpsborg bussterminal ligger vis a vis våre eiendommer.

Kvartalet skal utvikles som et helhetlig bygrep som skal tilføre kvaliteter til byen gjennom å få flere arbeidsplasser og beboere til byen. Reguleringsarbeid er igangsatt.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Eiendomssjef:
Bent-Roar M. Ekse
tlf. 930 90 959
bentroar.ekse@sbbnorden.no

Julie Eges gate, Sandnes

Meget sentralt sentrumskvartal beliggende i hotell-, servering- og handelsområde i sentrum ved Sandnes tog og buss stasjon. Detaljregulering pågår for BRA 20 500 kvm kombinert bolig og næring, som forventes godkjent i løpet av første halvår 2023. Eksisterende bygningsmasse er utleid til mindre aktører på korte kontrakter. Det er god parkeringskapasitet ved en stor utendørs parkering.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Eiendomssjef:
Lars Kjetil Holdhus
tlf. 922 55 898
lars.holdhus@sbbnorden.no