Sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft

Under FNs generalforsamling i september 2015 vedtok verdens statsoverhoder og regjeringssjefer 17 globale mål. I perioden 1. januar 2016 til 2030 forplikter verdens land seg til å lede verden i retning av en bærekraftig og rettferdig framtid. Agendaen omfatter tre typer bærekraft: sosial, økonomisk og miljømessig.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft er en viktig del av vårt løfte om å bygge et bedre samfunn. De økte forskjellene i helse og levevilkår mellom forskjellige samfunnsgrupper og boligområder er en av de store utfordringene i Norge i dag. Eiendomsbransjen har stor påvirkningskraft og stort potensial til å bidra med løsninger som kan gi økt samhold, styrket framtidstro, bedre helse og økt tillit. Vi ser det som avgjørende at virksomheten og bransjen vår forstår og er rustet til å takle dagens sosiale utfordringer.

Samarbeidsavtale med NFIF

I 2023 inngikk SBB Samfunnsbygg en femårig samarbeidsavtale med Norges Friidrettsforbund, noe som gjør selskapet til hovedsponsor. En av hovedmålsetningene med avtalene er å få enda flere barn og unge inn i friidretten, med en ekstra innsats for å øke deltakelsen av barn og unge med minoritetsbakgrunn. Les hele pressemeldingen om samarbeidet her:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7040328080522887168/

Generelle mål for arbeidet vårt med sosial bærekraft:

 • Tilby tilrettelagte leiligheter i inkluderende miljøer for personer med funksjonsnedsettelser og eie og forvalte leiligheter som er innenfor rekkevidde for folk med begrensede økonomiske ressurser.
 • Årlig bidra til minst ti Better Shelter-boliger for flyktninger og hundre telt via FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) for å avhjelpe bolignøden for mennesker på flukt.
 • Være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver for de beste og mest profesjonelle medarbeiderne uansett kjønn eller bakgrunn.
 • Arbeide aktivt med å skape miljøer der leietakere og medarbeidere føler seg trygge.

 

Miljømessig bærekraft:

SBB har store ambisjoner, når det kommer til hvordan vi skal nå vårt mål om å være energipositive innen 2030. Vi jobber systematisk med vår eiendomsportefølje for å sørge for at vi betraktelig minsker forbruket av strøm, vann og søppel på våre eiendommer. Noen mål vi jobber strategisk med er blandt annet:

 • Utelukkende bruke fornybar strøm i hele eiendomsmassen og redusere CO2-utslippene til et minimum gjennom årlige utslippskutt på minst fem prosent.
 • Fortsette å bidra til innovasjon innenfor miljøteknologi.
 • Bruke naturressursene ansvarlig og effektivt og bygge og forvalte med en livssyklustankegang.
 • Ta til orde for å renovere i stedet for å rive bygninger. Gjennomføre en miljøgjennomgang av samtlige eiendommer innen tre år etter anskaffelse og deretter minst hvert tiende år.
 • Oppføre minst halvparten av nybyggene våre i treverk eller andre miljøvennlige materialer.
 • Fortsette å redusere vannforbruket ved eiendommene våre. Målet er en reduksjon i forbruket på én prosent per år.
 • Forvalte og skape boliger nær kollektivtrafikk for å redusere miljøpåvirkningen fra transport.
 • Bidra til økt biologisk mangfold og begrense bruk og spredning av miljøskadelige produkter.
 • Håndtere avfall ansvarlig ved å aktivt redusere avfallsmengden, forebygge forurensning og betrakte avfall som en ressurs for gjenbruk og gjenvinning.

 

Økonomisk bærekraft

Målet vårt er å ha en god økonomisk vekst uten at det får negative konsekvenser for klimaet og det sosiale miljøet. Gjennom å drive lønnsomt skaper vi de nødvendige forutsetningene for bærekraftig bygging og forvaltning. SBB skal gjennom lav finansiell og operasjonell risiko levere en sterk risikojustert verdivekst med stigende kontantstrøm og økende utbytte til aksjonærene.
SBB har som mål å nå en investment grade-rating på BBB+ på kort sikt og A– på lang sikt.