Miljømessig bærekraft

Klimaspørsmålet er et av menneskehetens store utfordringer, og vi har et ansvar overfor kommende generasjoner for å bidra med løsninger og redusere vår egen klimapåvirkning. SBB ønsker å vise handlekraft i klimaomstillingen, og vi har derfor vedtatt et mål om klimanøytralitet i hele verdikjeden innen 2030. Det er en viktig del av vårt løfte om å bygge et bedre samfunn, noe vi vil gjøre sammen med våre leietakere, kunder, leverandører og andre berørte parter.

Mål:

 • Utelukkende bruke fornybar strøm i hele eiendomsmassen og redusere CO2-utslippene til et minimum gjennom årlige utslippskutt på minst fem prosent.
 • Fortsette å bidra til innovasjon innenfor miljøteknologi.
 • Bruke naturressursene ansvarlig og effektivt og bygge og forvalte med en livssyklustankegang (blant annet ved å fremme bruk av trevirke).
 • Ta til orde for å renovere i stedet for å rive bygninger. Gjennomføre en miljøgjennomgang av samtlige eiendommer innen tre år etter anskaffelse og deretter minst hvert tiende år.
 • Oppføre minst halvparten av nybyggene våre i tre.
 • Fortsette å redusere vannforbruket ved eiendommene våre. Målet er en reduksjon i forbruket på én prosent per år.
 • Forvalte og skape boliger nær kollektivtrafikk for å redusere miljøpåvirkningen fra transport.
 • Bidra til økt biologisk mangfold og begrense bruk og spredning av miljøskadelige produkter.
 • Håndtere avfall ansvarlig ved å aktivt redusere avfallsmengden, forebygge forurensning og betrakte avfall som en ressurs for gjenbruk og gjenvinning.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft er en viktig del av vårt løfte om å bygge et bedre samfunn. De økte forskjellene i helse og levevilkår mellom forskjellige samfunnsgrupper og boligområder er en av de store utfordringene i Norge i dag. Eiendomsbransjen har stor påvirkningskraft og stort potensial til å bidra med løsninger som kan gi økt samhold, styrket framtidstro, bedre helse og økt tillit. Vi ser det som avgjørende at virksomheten og bransjen vår forstår og er rustet til å takle dagens sosiale utfordringer.

Mål:

 • Fortsette som medlem av bransje- og interesseorganisasjonen Sveriges Allmännytta og delta i kommunenes sosiale boligsatsninger.
 • Fortsette å bidra til sysselsetting av ungdom ved å hvert år tilby minst hundre sommerjobber til ungdom som bor i boligområdene våre.
 • Tilby tilrettelagte leiligheter i inkluderende miljøer for personer med funksjonsnedsettelser og eie og forvalte leiligheter som er innenfor rekkevidde for folk med begrensede økonomiske ressurser.
 • Årlig bidra til minst ti Better Shelter-boliger for flyktninger og hundre telt via FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) for å avhjelpe bolignøden for mennesker på flukt.
 • Støtte organisasjoner som Medarbeiderne, som hjelper tidligere rusavhengige ut i arbeidslivet.
 • Være en attraktiv og inkluderende arbeidsgiver for de beste og mest profesjonelle medarbeiderne uansett kjønn eller bakgrunn.
 • Arbeide aktivt med å skape miljøer der leietakere og medarbeidere føler seg trygge.

Økonomisk bærekraft

Målet vårt er å ha en god økonomisk vekst uten at det får negative konsekvenser for klimaet og det sosiale miljøet. Gjennom å drive lønnsomt skaper vi de nødvendige forutsetningene for bærekraftig bygging og forvaltning. SBB skal gjennom lav finansiell og operasjonell risiko levere en sterk risikojustert verdivekst med stigende kontantstrøm og økende utbytte til aksjonærene.

Mål:

 • SBB har som mål å nå en investment grade-rating på BBB+ på kort sikt og A– på lang sikt.